•  

   Súkromná stredná odborná škola – ELBA

    

   realizuje v čase 09/2020 – 08/2023

   dopytovo-orientovaný projekt

   „Vzdelávanie 4.0 - prepojenie teórie s praxou“

    

   Miesto realizácie: Prešovský kraj, Prešov

   Program: Operačný program Ľudské zdroje

    

   Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

    

   Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

    

    

   Celkové oprávnené výdavky projektu:

   196 232,62 EUR

   Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

   186 420,99 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

   Vlastné spolufinancovanie:

   9 811,63 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

    

    

   Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

   Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)       

    

   Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk).

   https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4888331&l=sk