• 3917 M TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY v elektrotechnike

    Študijné zameranie:

    Odbor je zameraný na výchovu technicko-ekonomických kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie v elektrotechnickej oblasti. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov k založeniu a prevádzke malých – rodinných a stredných podnikateľských firiem, manažmentu a marketingu. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium technického a ekonomického zamerania. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie výpočtovej techniky, elektrotechniky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, ekonomiky a ich manažérsko-technického skĺbenia.

    Uplatnenie absolventov:

    Absolventi sa môžu uplatniť vo firmách technicko-ekonomického zamerania ako asistenti, vedúci výroby, obchodu alebo servisu. Ako moderné technicko-manažérske referentky, THP v priemysle, v štátnom a súkromnom sektore – rodinných firmách, ale aj na vysokej škole.

    3650 M STAVITEĽSTVO

    Študijné zameranie:

    Odbor je zameraný na výchovu staviteľsko-dopravných alebo ekologicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie priamo na dopravných alebo ekologických stavbách. Absolvent odboru má zvládnuté učivo a kompetencie z IKT, cudzích jazykov, ekonomiky, manažmentu, marketingu a právnych poznatkov potrebných k bezpečnej prevádzke a riadeniu ľudských zdrojov. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie rôznych najmodernejších technológií a technických aplikácií, ako aj špecifickosť dopravných a ekologických stavieb s ohľadom na zahraničného investora.

    Uplatnenie absolventov:

    Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v projekcii, príprave stavieb, stavebnej výrobe, vo výrobe a pri montáži prefabrikátov. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripraví žiaka aj na štúdium na vysokých školách stavebného zamerania. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získal absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne aj v tíme. Absolvent má prístup k ďalšiemu vzdelaniu ako pomaturitné štúdium zdokonaľovacie, inovačné, kvalifikačné, špecializačné, vyššie odborné štúdium a štúdium na vysokej škole.

    2675 M ELEKTROTECHNIKA

    Študijné zameranie:

    Odbor je zameraný na výchovu slabo a silnoprúdových elektrotechnikov s orientáciou na najnovšie trendy využitia audio, video, meracej a výpočtovej techniky. Pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými vedomosťami i praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať manažérsku a technickú činnosť.

    Uplatnenie absolventov:

    Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a zariadení. Je pripravený na výkon činností konštrukčného technika, technologického, montážneho a manažérskeho charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

    6362 M KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

    Študijné zameranie:

    Odbor je zameraný na výchovu plne kvalifikovaných kozmetičiek a vizážistiek s orientáciou na líčidlá, maskérstvo, zdravovedu, vizážistiku a životný štýl. Absolvent odboru má zvládnuté učivo z kozmetiky, zdravovedy, estetickej výchovy a vizáže, psychológie, ekonomiky, dejín umenia, modelových prác a administratívy. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie kozmetických prípravkov, líčidiel, pomôcok pre maskérstvo, ako aj obsluhu a údržbu moderných prípravkov a pomôcok v salónoch.

    Uplatnenie absolventov:

    Absolventi sa môžu uplatniť pri zakladaní a úspešnom prevádzkovaní kozmetického alebo vizážistického salónu, v poradenskej službe v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu, ako pracovníci v modelingu, v divadle, filme, fotografii, pri odbornom líčení a maskovaní, môžu sa uplatniť v lekárskej kozmetike a môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

    3432 M - OBALOVÁ TECHNIKA

    Študijné zameranie:
    Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s princípmi výroby, s vlastnosťami obalových materiálov s dôrazom na ich úžitkové vlastnosti, ich vplyv na životné prostredie a možnosť ich recyklácie. Žiak sa oboznámi so spôsobmi zobrazovania geometrických tvarov základných strojových súčiastok, ich sústav, taktiež sa oboznámi s normalizáciou, typizáciou, štandardizáciou a unifikáciou výrobkov, výrobných a pracovných postupov.
    Žiak bude ovládať základné činnosti strojových zariadení, naučí sa identifikovať výtvarné výrazové prvky, bude ovládať základy výpočtovej techniky, elektrotechniky, automatizácie a metrológie. Žiak sa oboznámi s jednotlivými ekonomickými zákonitosťami vývoja spoločnosti, naučí sa zásady uplatnenia marketingu, bude sa vedieť orientovať v základoch pracovného a obchodného práva.

    Profilové predmety:
    Ekonomika, právna náuka, strojníctvo, technické a odborné kreslenie, výpočtová technika, elektrotechnika, automatizácia, náuka o materiáloch, tlačové techniky, výroba obalových prostriedkov, navrhovanie a konštrukcia obalov, obalové hospodárstvo, technológia balenia, akosť a skúšanie, marketing, obalový dizajn.

    Uplatnenie absolventov:
    Absolvent odboru je pripravený pre sféru aplikovaného výskumu v odbore, na vysokoškolské štúdium najmä na technickej univerzite a v študijných odboroch príbuzných odbornému zameraniu, napr. životné prostredie alebo štúdium na ekonomickej univerzite. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.