• Zameranie školy

    • Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Splniť toto predsavzatie znamená splniť dve komplexné podmienky, a to mať veľmi dobrých pedagógov a veľmi dobré materiálno- technické podmienky. Veľmi dobrí žiaci nie sú podmienkou pri prijatí, ale ich výsledky na maturitnej skúške, aby škola mohla vykazovať čo najvyššiu vzdelávaciu účinnosť.       

     Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt  s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.

      

     ŠTUDIJNÉ ODBORY

      

     Maturitné - študijné odbory – denná a externá forma štúdia - ÚSOV

     2675 M  Elektrotechnika

     3432 M  Obalová technika

     3650 M  Staviteľstvo

     3917 M  Technické a informatické služby v elektrotechnike

     3920 M  Polytechnika

     6362 M  Kozmetička a vizážistka

      

     Pomaturitné kvalifikačné štúdium – denná a externá forma štúdia - ÚSOV

     2675 N        Elektrotechnika

     6362 N        Kozmetička a vizážistka

      

     Učebné odbory–trojročné, ukončené výučným listom - SOV

     3661 H  Murár

     3663 H  Tesár

     3668 H  Montér suchých stavieb

     3680 H  Podlahár

     6475 H  Technicko-administratívny pracovník

      

     Učebné odbory – dvojročné, zvlášť upravené učebné osnovy – prac. zácvik - NSOV

     2982 F  Potravinárska výroba

     3161 F  Praktická žena

     3179 F  Textilná výroba

     3686 F  Stavebná výroba

     4572 F  Poľnohospodárska výroba

     4579 F  Lesná výroba