• Študijný odbor 6362 N - KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

    Študijné zameranie:

    2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu kvalifikovaných kozmetikov(čiek) a vizážistov(stiek) s orientáciou na líčidlá, maskérstvo, zdravovedu, vizážistiku a životný štýl. Absolvent odboru má zvládnuté učivo z kozmetiky, zdravovedy, estetickej výchovy, vizáže, psychológie, ekonomiky, dejín umenia, modelových prác. Dôraz sa kladie na ovládanie kozmetických prípravkov. Uplatní sa pri zakladaní a úspešnom prevádzkovaní kozmetického salónu.

     

    Študijný odbor: 2675 N - ELEKTROTECHNIKA - diaľkové a externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

    Študijné zameranie:

    2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu silno- a slaboprúdových elektrotechnikov s orientáciou na najnovšie trendy využitia audio, video, meracej a výpočtovej techniky. Pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými vedomosťami i praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať manažérsku a technickú činnosť.

     

    Študijný odbor: 3917 N - TECHNICKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY - ELEKTROTECHNIKA - diaľkové a externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

    Študijné zameranie:

    2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu technicko – ekonomických kvalifikovaných odborníkov s  orientáciou  na  manažérske  pôsobenie  v  elektrotechnickej  oblasti. Absolvent odboru  má  zvládnuté  učivo  informatiky, cudzích jazykov, ekonomiky a  právnych  poznatkov k založeniu a prevádzke malých – rodinných a stredných podnikateľských firiem, manažmentu  a  marketingu. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium technického a ekonomického zamerania. Osobitný dôraz sa  kladie  na  ovládanie výpočtovej techniky, elektrotechniky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, ekonomiky  a  ich  manažérsko - technického skĺbenia.